Thursday, September 13, 2012

واقع گرا باشیم! با این دولت! سرکوب نهادهای مردمی امدادرسان! فلاکت وضعیت اقتصاد ملی!، امکان بازسازی خرابی های زلزله و تامین سرپناه برای زلزله زدگان قبل از فصل سرما، وجود ندارد. باید از امدادهای بین المللی استفاده کردبیش از یک ماه از زلزله آذربایجان گذشته است و مردم زلزله زده در مقابل سرما بی پناه هستند.
همزمان با فراخوان عزت الله انتظامی برای کمک به زلزله زدگان – که احتمالاً به دلایل امنیتی خبری از آن شنیده نشد – پیشنهاد دادیم که به دلیل شرایط واقعی در اقتصاد ایران:
حال! با این واقعیت به شکل عریان تری روبرو هستیم. مسئولین حسب اعلام خودشان در واقع هیچ کاری انجام نداده اند. راه کمک های مردمی را هم بسته اند. فاجعه سرما شروع شده و به نظر می رسد هنوز اقدام موثری برای درخواست کمک از مجامع بین المللی صورت نگرفته است.
می توان حداقل این خواست و درخواست را تا آخر شهریور ( بزرگداشت چهلم جان باختگان زلزله) به یک نیاز انسان دوستانه بین المللی تبدیل کرد.
در این مهم نباید "درنگ" کرد.
پنجشنبه 23 شهریور 91

No comments:

Post a Comment