Wednesday, September 12, 2012

ترفند شوم : جمهوری خواهان آمریکا، جنگ طلبان اسرائیل و افراط گرایان مذهبی «دمکراسی» جهانی را هدف گرفته اند! توطئه و باز تولید تروریسم با تحریک مسلمانان حقه ای کهنه شده استدر یادداشتی با عنوان ««حفظ صلح در 60 روز آینده یک وظیفهء خطیرِ "انسانی" و جهان شمول است!» - من با بطالت پدر هرگز بیعت نمی کنم» نوشته بودیم که در 60 روز آینده به "دمکراسی" جهانی حمله خواهد شد.
حال این بازی زشت با واداشتن مسلمانان به عکس العمل در مورد فیلم "صهیونیستی" شروع شده است.
در این مورد باید افشاگری کرد.
همین!
23 شهریور 1391

No comments:

Post a Comment