Saturday, September 1, 2012

ترجمه شعرِ آهنگ "یخ زده" (مادونا) -اگر می توانستم "یخ های" قلبت را "ذوب" کنم! هرگز "جدایی" بین ما واقع نمی شد

Madonna - Frozen - لینک youtube


یک موجود "یخ رده" ای؛
 وقتی که دلت را آنقدر "بسته" ای؛
 که تنها اجازه می دهد؛
 چشمانت آن چیزهائی را ببینند که "می خواهی" ببینی!
...و یدین سان است که؛
 تنها چیزهائی را می توانی بدست آوری،
که قبلاً معین کرده ای!
***

"تو" وقت خودت را تلف می کنی؛
با "کینه" و "پشیمانی"
وقتی که "قلبت" به روی زندگی باز نیست؛
***

اگر می توانستم "یخ های" قلبت را "ذوب" کنم!
هرگز "جدایی" بین ما واقع نمی شد.
***

خودت را به من بسپار!
تو "خود" کلید زندگی هستی؛
هیچ افتخاری در "سرزنش" کردن خود و یا دیگران؛
وجود ندارد!
و تو هم باید بدانی؛
که من هم؛
همان "رنجی" را می کشم، که تو می کشی!
... و اگر "تو" را از دست بدهم!
قلب من "شکسته" خواهد شد؛
***

"عشق" پرنده ای است؛
 که نیاز به پرواز دارد!
اجازه بده تمامی "دردهای" درونت "بمیرند"!
...(تا عشق ما به زندگی "زنده" بماند!)
توضیح : 
«هیچ چیزی "تصادفی" نیست و در این آهنگ هم هیچ کدام از نشانه های "باورمندی" به اتفاق کنار هم چیده نشده اند.
واقعیت این است که هیچ "حقیقت" غائی هنوز بدست نیآمده است.
"باورهای ما" اما! می توانند بزرگ ترین داشته هایمان باشند. اگر به این کار بیایند که ما را برای "جستجو" در عالم هستی برای پیدا کردنِ نهایتِ "حقیقت" رهنمون باشند!»


***
از سری یادداشت های « س یستم ع صبی ی اوران م ردم ا یران (سعی ما) »
 مجموعهء یادداشت های «سعی ما» با مشارکت دوستان در حال "شکل گرفتن" است. نظریه ای که در سازگاری با طبیعت "ارگانیکِ" جهانی که ما آن را جهان "زندگی" می شناسیم. ما را برای "سازمان یابی" حول اندیشه هایمان یاری خواهد کرد!
11 شهریور 1391

No comments:

Post a Comment