Thursday, August 30, 2012

دست بالای امیر قطر به عنوان “ارباب” (؟!) در برداشت از منابع “گاز و نفت” مشترک در خلیج فارس - در این عکس ها به روشنی دیده میشود


اینکه چرا باید امیر قطر به عنوان “ارباب” (؟!) در برداشت از منابع “گاز و نفت” مشترک در خلیج فارس دست بالا را  داشته باشند در مراحل گرفتن این عکس( در بالا ) به روشنی دیده می شود.

9 شهریور 1391

No comments:

Post a Comment