Sunday, August 5, 2012

نقدی بر مواضع برحق سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز: آزادی موسوی و کروبی، گامی برای همبستگی ملی و راهی برای خروج از بن بست بین المللی


«اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی کشور تنها راه خروج از این وضعیت را آزادی موسوی و کروبی که یک سال و نیم است در حبس خانگی به سر می بردند دانست.
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در گفتگو با کلمه با بیان اینکه حاکمان با حق گریزی و بی بصیرتی خود و کشور را دچار بن بست کرده اند تصریح می کند: شرافتمندانه ترین راه خروج از این بن بست حق پذیری و آزادی موسوی و کروبی است. بدون همبستگی ملی خروج از بن بست بین المللی و داخلی ممکن نیست.»… (نقل از یادداشت – گفتگوی امیر ارجمند با “کلمه")
در عجب باید بود که حسبِ مواضعِ این مصاحبه (گفتگو) تمامی راه های نجات از شرایط موجود وابسته است به “اقدامات و حق پذیریِ حاکمان”؟!
این موضوع با “سیاست ورزی” که ما یاد گرفته ایم فاصله دارد و بهتر است آقای امیرارجمند در خصوص اینکه برای نجات از شرایط حاضر “مردم” و “شبکه های سبز جوانان” چه اقداماتی می توانند، انجام دهند را در گفتگوی خود برجسته نمایند
اگر نخواهیم به اصل موضوعاتی که در شرایط حاضر کشور و جنبش سبز با آن ها روبرو هستند، بی توجه بوده باشیم:
1 - تاکید بر صلح،صلح وصلح و ضرورت ترویج این موضوع که “کوبیدن بر طبل جنگ” به بهانه های مختلف – حتی خطبه های نماز جمعه در سراسر کشور و درگیری های زرگری بین دولت مردان و سایر حاکمان و… برای آماده کردن مردم برای تحمل یک جنگ ناگزیر که برای حفظ وضع موجود مورد نیاز جنگ طلبان است. را باید افشا کرد. “هر ایرانی یک رسانه” امروز باید با تیتر برجسته این موضوع را اعلام نمایند که به هیچ عنوان و در هیچ حالتی “کسی نمایندگی برای نقض صلح” را از طرف آنها ندارند.
۲- عدم اجرای هر اقدام خلاف قانون اساسی که توسط حاکمان دستور به انجام آنها صادر می شود و شهروندان “سبز” در مسیر انجام آن قرار می گیرند و افشای این قبیل اقدامات “قدم بعدی” از وظایف “مردم” در این شرایط است. (متخصصین ، کارشناسان ودانشمندان ایرانی که درخواست های نامربوط حاکمان از آنها برای انجام اقدامات منجر به “اختلاس”، “رانت جوئی”، “جنگ” و “تخریب زیر ساخت های اقتصادی” و … صورت می گیرد در این خصوص وظایف ویژه ای خواهند داشت.) 
۳ - حفظ اتحاد و امید در صفوف مردم و جنبش سبز مطالبه بعدی “جنبش سبز” است.

No comments:

Post a Comment