Sunday, July 29, 2012

قانقاریای رکود تورمی (استیصال، تناقض گویی و فرافکنی رقیب )/ شبکه های اجتماعی سبز(سعی ما) = فردا ازآن نسل جوان استچگونه می توان این تحلیل را که « حاکمان دیگر از نقد عملکردشان نگرانی ندارند و حتی خود آن را توسعه می دهند و اینکار را برای “سر کار گذاشتنِ” مردم و فعالین سیاسی انجام می دهند!» مطرح کرده و نتیجه عملی از آن گرفت.

واقعیت این است که مرحله مبارزاتی جنبش سبز «مرحله اعمال حاکمیت جنبش با مشارکت مردم است»
سعی در اثبات این نظریه “زیره به کرمان بردن” است. شک دارم که خواننده هوشیار متوجه نشده باشید که:
 قدرت اجتماعی میرحسین در حصر از تمام فعالین سیاسی – حتی ولی مستقر – بیشتر است!
 اعمال قدرت تاجزاده هم همین وضعیت را داشته و حداقل از رئیس سه قوه بیشتر است!
 مردم برای رفع مزاحمت های حاکمان و ابزارهای اعمال حاکمیت آنها، عملاً “همه آنها” را دور زده اند و زندگی شهروندان در “فضای” بدون حضور حاکمان در حال انجام است!
  و ... ،

شبکه های اجتماعی "سبز" با پیشگامی "جوانان سبز" همین امروز می توانند، وظایف تاریخی خود را در مدیریت "جامعه مدنی"بر عهده بگیرید و به موقع به انجام برسانید. این پیشنهاد نه دعوت به “آشوب” است. نه حتی دعوت به مبارزه “سیاسی”! دعوت به مبارزه اجتماعی است. در مرحله ای که بیشترین  نمود آن “اعمال حاکمیت اجتماعی” و استقرار  “شبکه های اجتماعی” خواهد بود. 

اولین اقدامِ "شبکه های اجتماعی": عدم انجام دستوراتِ خلافِ "قانون اساسی فعلی " است!
 شهروندان "سبز" حق دارند و می توانند با رصد موضوعات جاری، هرگونه اقدام بر خلافِ "قانون اساسی فعلی " را در کلیه ء نهادهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که در آن ها حضور دارند – به عنوان کفِ مطالباتِ خود – به افکار عمومی در "جامعه مدنی" معرفی و بایکوت بکنند.
دومین اقدام ساده تر از اقدام اول است: "زندگی خودمان را می کنیم و یار و یاور همدیگر خواهیم بود" همان کاری که حداقل در 3 سال گذشته سربلندی "جنبش سبز را تضمین کرده" و اعتماد به نفس رقیب را به بازی گرفته است!"
همین!
***
امید است با طرح و نقد “تحلیل” ارائه شده . قدمی به سمت آرزوهای مردم رنج کشیده مان برداشته شود.
موفق باشید.
8  مرداد 1391No comments:

Post a Comment