Sunday, July 15, 2012

پول ، عقل و زور...وضرورت تعاملی که تعادلش را بی لیاقتی مخدوش کرده است.(نقدی بر یادداشت - زدن قفل بر گلوگاه بودجه) عباس عبدي


رابطه پول، عقل و زور موضوعی مهم در فرآیند حیات اجتماعیِ است ، که  جامعه بشری همواره با آن درگیر بوده است. لیکن معرفی روابط فی مابین این سه مولفه، در یادداشت عباس عبدی در حین اینکه برای نشانه گذاری و شناخت مبانی، می توانست صحیح باشد، به شدت وا پسگرانه است.
معرفی ظاهراً منطقی این ارتباط و انطباق آن با رفتارهای اجتماعی دولت احمدی نژاد در یادداشت ایشان بهترین نمونه آزمایشگاهی اثبات "واپسگرائی" در ارائه این مقوله است.
ما با خواندن "زدن قفل بر گلوگاه بودجه" و گزاره های به ظاهر منطقی آن به این جمعبندی هدایت می شویم که:
« همه اين‌ها گفته شد تا به اين سخن درست رئيس دولت پرداخته شود كه در زنجان اظهار نمود: «در شرايط سخت، فكر انسان بيشتر از گذشته به كار برده مي‌شود... تا يكي دو سال قبل چشم همه به خزانه دولت بود و بعضي به دنبال اين بودند كه پولي از خزانه بگيرند. از يك سال قبل بيان كرديم كه اين موضوع بايد محدود شود و اكنون فكرها به كار افتاده است»...»
آقای عبدی در نقل این سخنان آقای احمدی نژاد اگر نخواهیم نسبت "ناجوری" به ایشان بدهیم، دچار لغزش اساسی شده اند، آنجا که "این سخن درست" را گزاره ادامه تحلیل خود قرار داده اند.
سئوالی که وجود دارد این است!
1-       آیا«در شرایط سخت، فکر انسان بیشتر از گذشته به کار برده می شود.» گزاره صحیحی هست؟
2-       آیا «تا یکی دوسال قبل چشم همه به خزانه دولت بود.» گزاره صحیحی هست؟
3-       آیا «بعضی - غیر از تیم احمدی نژاد -  به دنبال این بودند که پولی از خزانه بگیرند.» گزاره صحیحی هست؟
4-       آیا «از یک سال قبل بیان کردیم که این موضوع باید محدود شود.» گزاره صحیحی هست؟
5-       آیا «اکنون فکر ها به کار افتاده است.» گزاره صحیحی هست؟

اگر همچون صاحب این قلم جواب سئوال هر 5 گزاره بالا را "نادرست" بدانیم (که قهراً هست) چگونه آقای عباس عبدی به مجموعه آنها خطاب "درست بودن" داده اند؟ الله اعلم

آقای عباس عبدی!
جامعه ایران در ضمن تحت ستم بودن، جامعه ای پوینده و جوان و شاداب است. بخش بزرگی از "رهبران فکری دنیا" امروزه به این بالندگی جامعه ایران چشم امید دارند!چگونه است که شما به خودتان اجازه می دهید. تصورات علیل ذهن تاریخی بشر به عنوان گزاره های درست و با قلم شما ترویج شوند؟
برآیند پیشرفت های علمی و عملی شهروندان ایرانی در خصوص گزاره های نقل شده مبین این اصل قطعی است:
« هر چند بشر روزی فکر می کرد که هر یک از گزاره های فوق می تواند صحیح باشد ولی یقینِ حاصل این است که «زمین گرد است ، به دور خودش و بر گرد خورشید میگردد. و در رابطهء پول، عقل و زور، عقل ورزی تنها گزینه صحیح می باشد.»
ماله کشی بر نادانی دولت کمکی به حال مردم ما نخواهد کرد. همچنان که «سیاست سه قفله کردن خزانه توسط آقای مظاهری کمک حال اقتصاد ایران نشد!»
باشد که باب این مباحثه بر مدار عقل ورزی بازتر شود.

No comments:

Post a Comment