Thursday, July 26, 2012

سپاس از "کلمه" : یک دسته گل از "اندیشه" - برای عشق ورزیدن(کامنت گذاشته شده دربخش "دیدگاه"  یادداشت : 

سیدمصطفی تاجزاده: راهبرد رهبری کشور را به باد می‌دهد؛ نشانه‌ای از تغییر هم دیده نمی‌شود

را با احترام ، سپاس و قدردانی از سایت کلمه، عیناً منتشر میکنم. با امید نقد صاحبنظران)دوستان محترم در سایت وزین کلمه:
من نمی دانم که چگونه می توان این تحلیل را که « حاکمان دیگر از نقد عملکردشان نگرانی ندارند و حتی خود آن را توسعه می دهند و اینکار را برای “سر کار گذاشتنِ” مردم و فعالین سیاسی انجام می دهند!» مطرح کرده و نتیجه عملی از آن گرفت.
واقعیت این است که مرحله مبارزاتی جنبش سبز «مرحله اعمال حاکمیت جنبش با مشارکت مردم است»
سعی در اثبات این نظریه برای شما “زیره به کرمان بردن” است. شک دارم که شما متوجه نباشید که:
-
 قدرت اجتماعی میرحسین در حصر از تمام فعالین سیاسی – حتی ولی مستقر – بیشتر است!
-
 اعمال قدرت تاجزاده هم همین وضعیت را داشته و حداقل از رئیس سه قوه بیشتر است!
-
 مردم برای رفع مزاحمت های حاکمان و ابزارهای اعمال حاکمیت آنها، عملاً “همه آنها” را دور زده اند و زندگی شهروندان در “فضای” بدون حضور حاکمان در حال انجام است!
-
  ... ،
لطفاً نقش تاریخی خود را بر عهده بگیرید و به موقع به انجام برسانید. این پیشنهاد نه دعوت به “آشوب” است. نه حتی دعوت به مبارزه “سیاسی”!
دعوت به مبارزه اجتماعی است. در مرحله ای که بیشترین  نمود آن “اعمال حاکمیت اجتماعی” و استقرار  “شبکه های اجتماعی” خواهد بود .
در ۳ یادداشت اخیر:
۱-  با استیصال حاکمان در ایران چهباید کرد؟ وظایف “رهبری جنبش سبز” در فقدان “حاکمیت ، حاکمان” چیست؟
http://iranabadec.blogspot.com/2012/07/blog-post_12.html
2 - نقدی بر یادداشت«با استیصال حاکمان چه باید کرد» – مبارزه با “جهل و نادانی” بر رقابت های سیاسیاولویت دارد
http://iranabadec.blogspot.com/2012/07/blog-post_24.html
3 - تناقض در رفتار و گفتار حاکمان – این دوگانگی در“گفتار” و دوگانگی در “رفتار” – ناشی از چیست؟
http://iranabadec.blogspot.com/2012/07/blog-post_3056.html
سعی شده “تحلیل” ناظر بر این پیشنهاد ارائه گردد.(البته بطور موردی برخی از یادداشت های مذکور در بخش “دیدگاه” کلمه مطرح شده است.)
امیدوارم با طرح و نقد “تحلیل” ارائه شده . قدمی به سمت آرزوهای مردم رنج کشیده مان برداشته شود.
موفق باشید.
5 مرداد 1391

س یستم ع صبی ی اوران م ردم ا یران (سعی ما)

مجموعهء یادداشت های «سعی ما» با مشارکت دوستان در حال "شکل گرفتن" است. نظریه ای که در سازگاری با طبیعت "ارگانیکِ" جهانی که ما آن را جهان "زندگی" می شناسیم. ما را برای "سازمان یابی" حول اندیشه هایمان یاری خواهد کرد!

به این موضوع می اندیشم که ما خواهیم توانست بر "تنبلیِ خواندن" غلبه کنیم. آرزوهایمان را با هم "قسمت" کنیم، با هم حرف بزنیم! باهم اقدام مشترک مسئولانه داشته باشیم. (بدون اینکه اجازه بدهیم "نادانسته های فردیِ مان مارا در "جمع" محدود نماید.)
 به این فکر با "نقد" و "نظریه پردازی" یاری برسانید!
«صبحِ پیروزی پشت اولین پیچ بعدی "تاریخ" است.
 و ما... چشم انتظار "کامنت هایِ گرمِ یاران"!»
6 مرداد 1391


No comments:

Post a Comment