Monday, August 13, 2012

ورزشکاران ملی ایران! هنرمندان و دانشمندان ایرانی! با هر زبان ، اعتقاد و قومیتی که هستید، وقت آن است که پرچم سازمان یابیِ مطالباتِ بر حق مردم ایران را برافرازیم
1-      اجرای حکم شلاق زندانیان سیاسی در خبرهای امروز،
2-      عدم پوشش خبری خسارت های زلزله،
3-      کم کاری در نجات زلزله زدگان،
4-       متواری شدن ا.ن. از روبرو شدن با مردم زجر کشیده،
5-      تاخیر در اعلام تسلیت به بازماندگان،
6-       محروم کردن دختران از 77 رشته دانشگاهی،
7-       احضار فعالین سبز برای اجرای احکام،
8-       ندادن اجازه برای رسیدن  کمک های بین المللی به زلزله زدگان،
9-       نقل چرندیات در خطبه های تحت اختیار،
10-   اعلام اینکه در 2 ماه تمامی خرابی های زلزله  جبران خواهد شد(رحیمی
11-   ...

این لیست را تا دلتان بخواهد می توان درازتر کرد. از "جنگ طلبی" تا ایجاد "بحران های اقتصادی" آگاهانه و...
فکر نمی کنید، جماعت حاکمان دارند چیزی را از "چشم" مردم ایران پنهان می کنند؟

ورزشکاران ملی ایران! هنرمندان و دانشمندان ایرانی!
با هر زبان ، اعتقاد و قومیتی که هستید، وقت آن است که پرچم سازمان یابیِ مطالباتِ بر حق مردم ایران را برافرازیم.
24 مرداد 1391

No comments:

Post a Comment