Wednesday, September 5, 2012

عزت الله انتظامی: مردم كمك كنند قبل از آغاز فصل سرما، زلزله‌زدگان از چادرها خارج شوند! نباید این حرکت اجتماعی بخاطر ضعف های سیاسی منتفی شود

 عزتالله انتظامی: دلم پر میزند به کمک  زلزله زدگان بشتابم 


دعوت از مردم برای اینکه « كمك كنند قبل از آغاز فصل سرما، زلزله‌زدگان از چادرها خارج شوند » مگر می تواند "منتفی" شود؟ 
نباید این حرکت اجتماعی را آلوده به ضعف های سیاسی کرد. عزت الله انتظامی با فراخوان به "کمک" وظیفه خود را انجام داده است. کار اجرایی با جوانان است. 
فرصت تا فرارسیدن "سرما" تنگ است!
توضیح مهم:
«هنرمندان و ورزشکاران بین المللی ایران می توانند و باید به اهمیت “جذب” کمک ها و قابلیت های تکنیکی بین المللی که برای ساخت و استقرار خانه های با کیفیت و در زمان کم وجود دارد، توجه جدی بنمایند.»
باید توجه داشت که با تخریب انجام شده در اقتصاد کشور، حتی با قابلیت ترین شرکت های داخلی هم ممکن است در ارائه خدمات “فوری” محدودیت زمانی جدی داشته باشند.
باید به موضوع کمک های واقعی بین المللی و یا خرید این خدمات با اتکاء به کمک های مردمی توجه ویژه داشت.
فرصت تا رسیدن سرما، واقعاً کم است.
(برای حمایت از تولیدات داخلی در بازسازی بافت های فرسوده و غیرقابل قبول از نظر “زیستی” بقدر کافی فرصت هست!)
جهارشنبه 15 شهریور 91

No comments:

Post a Comment