Friday, October 5, 2012

خرج که از کیسهء مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود! تخریب های اقتصادی بیشتر در راه است - دولت ، مجلس ، بیت ، بانک های خصوصی و بازهم دلار و ریال

اینجا سرزمین ثروت های نفتی، ایران است!  

پیش فرض های این نوشته :

شرایط اجتماعی ناظر بر شرایط هفته جاری چیست؟

"پاتک"  ا.ن. در هفتهء گذشته به تمامی استحکامات مدافعانِ دیروز دولت های نهم و دهم، شرایط جدیدی در میهن ما به وجود آورده است. تک های مورد انتظار که درمقابل پاتک ایشان می شود انتظار داشت، دامنهء بسیار محدودی دارد.
نکته جالب این است که با توجه به عدم وجود مشروعیت مردمی برای "رهبری فردی" و عوامل کودتا، خیلی هم تفاوت ملموس در راهکارهای پیش روی حاکمان وجود ندارد.

پاشنه آشیل رفتار حاکمان، عدم وجود حداقلِ "اعتماد" به آن ها نزد جامعه مدنی است. اقداماتی که برای درخواست نجات سیستم از آقایان هاشمی و حتی خاتمی ممکن است به عمل آید نیز، صرفاً در صورت وجود "شفافیت" لازم از نظر جامعه و شبکه های اجتماعی ، قابلیت کارکرد دارند.

بدون عقب کشیدن از موضع "دریدگی سیاسی" و تعداد قابل قبول استعفاء های واضح و همراه با دلیل کافی برای افکار عمومی -  اتفاقاتی که برای حاکمان در حال واقع شدن هستند -  موضوع افکار عمومی نخواهد بود!

جامعه مدنی و افکار عمومی تحت هدایت "جنبش سبز" تا کنون مواضع مهمی را بدست آورده اند. ازجمله:

1-       زندگی مستقل از تصمیمات حاکمان در شرایطی که مزاحمت کودتا را به حداقل برساند. بقدر کافی تمرین شده و در حال انجام است.
2-       با اعلام مواضع شفاف از سوی "جنبش سبز"، دنیا صدای صلح خواهی مردم ایران را شنیده و هرگونه تهدید خارجی فعلاً عقب کشیده شده است.(اینجا)
3-       خسارت های اقتصادی که حاکمان با "نزدیک بودن نظرشان" به دولت "جهل و نادانی" ، به زندگی شهروندان ایرانی وارد کرده اند نیز، تقریباً بطور کامل واقع شده و با تحریم های مالی دنیای متمدن دامنهء خسارت های بیشتر به حدت محدود شده است.
اگر بپذیریم مهمترین دستآورد شبکه های اجتماعی و جنبش سبز در هفته گذشته، ندادنِ فرصت به طرف های درگیری "مابین حاکمان" در تبدیل نا آرامی های پراکنده به یک یورش "امنیتیِ" سازمان یافبه علیه مردم، بوده است. در هفته جاری نیز کافی است که مردم در قامت "تماشاچی" در سیرک آتش گرفته حاکمان "حضور نظارتی" داشته باشند.

***
سئوالی برای این هفته: «در مقابل سرکوب سفید بانک های خصوصی چه بایدکرد، یا چکار می توان کرد؟»

در میان "تک" و "پاتک" های ممکن در هفته جاری که می تواند تا کنار رفتن دولت دهم بیانجامد. خاکریزِ "تک" آتی ا.ن. «تخریب کامل زیر ساخت های موجود نزد "بانک ها خصوصی" خواهد بود». دولت کودتا هیچ تحملی ندارد که بخشی از ساختارهای باقی مانده از دولت های "سازندگی" و "اصلاحات" – علیرغم مشکلاتی که برای جامعه مدنی هم دارند – بتوانند سالم نگهداشته شوند.

پیش زمینهء لازم برای ورشکست کردن بانک های - مثلاً - خصوصی با گذاشتن پوست خربزه زیرپای هیئت مدیره های بانک های مذکور «با افزایش مطالبات معوق و مشکوک والوصول و هدایت آنها به "دلالی" ارزهای دریافتی و هزینه کرد ما به التفاوت بدست آمده برای پوشش هزینه ها و پرداخت سود های صوری،» (اینجا) بنا گذاشته شده اند. دولت مطمئن است که این بانک ها در موقعیت "ببرهای کاغذی" هستند و برای فروپاشی، صرفاً به یک فوت از طرف مردم نیاز دارند.

انتظار میرود دولت و بانک مرکزی در این هفته بخواهند از نیروی مردم برای ورشکستگی کامل بانک های خصوصی استفاده نمایند.
«مسئولیتِ دادنِ راه کار به شبکه های اجتماعی در این خصوص سهل نیست ولیکن می توان امید داشت که حداقل، زیرساخت های بانک های خصوصی – علیرغم مردمی نبودن آنها – حفظ شود.»

هفته های آتی و موضوعات که در پیش است:

با قید این نکته که ا.ن. با اطلاعاتی که از آلودگی بیت "رهبری فردی"، "مجتبی خامنه ای" و بازوی نظامی کودتا  در جابجائی "میلیاردها دلار" درآمد نفتیِ گم شده (که به دست دولت های نهم و دهم انجام شده) دارد،  امیدوار است از آن به عنوان سپر دفاعی "باند" خود استفاده نماید. باید انتظار داشت در هفته های آتی هجمه ایشان به ماشین اقتصادی  "سپاه" نیز آغاز شود.

در یادداشت «سیرک حاکمیت و...»(+) و «آخرین نمایش سیرک حاکمیت...»(+) مقدمات خنثی سازی ابزار های تخریبی آقایان باز گو شده  و از "رهبری فردی" که قادر نبوده و نیست!  مسئولیت هائی که در جامعه مدنی امروز ایران بر عهده گرفته بوده  را  - حتی در حداقل های قابل قبول -  انجام دهد، «استعفا و برگشت به عقلای قوم» (اینجا) خواسته شده است.

در این هفته نیز مطابق ماه ها و سالهای اخیر شهروندان و شبکه های اجتماعی بدون دخالت در درگیری های عوامل کودتا به نظارت خود ادامه خواهند داد. «هیچ دلیلی فعلاً برای دخالت جامعه مدنی در سقوط بهمن جهل و نادانی دیده نمی شود.»

یک تذکر : جهت توجه آقایان "هاشمی" و "خاتمی" و عقلای قوم!

آشکار است که دوستانِ قدیم شما ضمن مراجعه، درخواست "امان" و حفظ موقعیت حداقلی برای دوام حیات خود را داشته باشند.
جامعه مدنی پادرمیانی آن جنابآن را فقط در حالتی می توانند مورد توجه قرار دهند که هیچ موضوعی از آنان پنهان نگهداشته نشود. «لابی گری آقایان برای موثر بودن! باید شفاف و آشکار باشد و هیچ  موضوعی بدون داشتن تائید از افکارعمومی به مثابه "خرد جمعی جامعه مدنی" در محاسبات آتی منظور نخواهد شد.»

No comments:

Post a Comment