Monday, October 22, 2012

سانسور در بالاترین! من فقط می توانم عکسی از "گاندی" را به رسم اعتراض تقدیم کنم


دوستان بالاترین!
سلام!

بستن حساب کاربری به صورت موقت و یا دائم بدون برگزاری هیئت منصفه، بدون ذکر دلیل و بویژه در شرایطی که شما و بالایاران محترمِ شما می توانند، هر مطلبی را که صلاح نمی دانند، حذف بنمایند. نوعی افراطی گری است.

من با این موضوع که حملات سایبری به بالاترین با موضوعات مطرح شده در سایت ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد، آشنا شده ام و مشکلات شما را درک می کنم. ولی قبول بفرمایید که راههای بهتری هم برای "مدیریت" این موضوع وجود دارد.

بعلاوه مطلع شدم حساب کاربری mohsen58 را به صرف "نقدی" که به "دیدگاه" من و یا ... داشته اید، بسته اید. من این روش را نمی پسندم و مایلم در بهتر هدایت کردن این فرآیند روشهای بهتری اعمال شود.

در ضمن حساب کاربری من در بالاترین پیام 7 روز بسته بودن دریافت کرده که مورد اعتراض جدی من است.(از دوستی که ممکن است این یادداشت را ببیند - و مایل به مساعدت باشد - تقاضا می کنم آنرا به بالاترین ارسال نماید)

به هر حال در دفعات قبلی اعتراض به این نحوهء صدور رای را از طریق ایمیل منعکس کردم و جوابی دریافت نکردم. شخصاً از اینکه مجبور هستم با این "پست" صدایم را به شما دوستان برسانم، راضی نیستم ولی  "سکوتِ" دادگاهِ مطبوعات شما هم خیلی خوشحال کننده نیست.(من بجای قوهء قهریهء دادگاهِ بدون هئیت منصفه ترجیح می دهم با "هیئت تحریریه" در بالاترین طرف باشم)

با عکسی از گاندی این نوشته را آراستم! تا این پیغام را رسانده باشم که «در دنیایِ سکوتِ وحشتناکِ رسانه ها در ایران با صبوری بیشتری "سپاسگزار" سعی بالاترین" در رسالتی که انجام می دهد، هستم»!

بی دریغ و با حس احترامی که با بدرفتاری هم خدشه ای بر آن وارد نخواهد شد.
دوستدار شما
iranabadec   

No comments:

Post a Comment