Wednesday, October 3, 2012

آخرین نمایش سیرک حاکمیت در مهر 91 - دلار، ریال و اقتصادِ کی بود؟ کی بود؟

 عکس کاریکاتور از "گوگل" برداشته شده است"صحنه آخر" و "بازی آخر" سیرک با حضور "دلقک" است.

 دو گزینه در پیش است:

یا "دیو  متوجه میشود!! که تماشاچی ها "سند و مستند - هزار بار- بیشتر ازآنچه دلقک می گوید  نشان خواهد داد" را دارند و طلسم "حقارتش" را می شکند!! و سر بر تمنای مردم میسپارد- چنان که سالهاست، در جای جای جهان زندگی به همین روال جریان داشته ودارد.

ویا " این دلقک شلتاق کار" صحنه و سقف و کاخ "دیو " و القصه ..."چادر سیرک" را بر سر خود و دیو و تماشاچی های مبهوت این همه حماقت پایین خواهد کشید!!

باید منتظر بود و دید که سیرک حاکمیت در "پرده آخر" می ماند و می ریزد؟!  ویا با فراخواندن "کارگردان منتخب و مطلوب تماشاچی ها" فردا روز هم "نمایش حیات دوباره" را، شاهد خواهد بود.

واما پایان این روایت:
"چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند".
7 خرداد 1391


  همزمان با اعتراضات "مسالمت آمیز" بازاریان در تهران، بریده ای از یادداشت 7 خرداد 1391 از یادداشت :


برای یادآوری روزها و فرصت هائی که "بود" و به زودی "خاتمه" خواهد یافت. نقل و مطالعه ء یادداشت اصلی را توصیه می کنیم.
باشد که قدر داشته هایمان را بدانیم و برای گذر از این برهه از تاریخ، "تردید" در "با هم بودن" وجود نداشته باشد!

12 مهر ماه سال 1391

No comments:

Post a Comment