Saturday, October 20, 2012

جسم نحیف و در هم کوبیده شدهء 26 دانش آموز بروجنی ، شهادت می دهد: «نه خیر آقایان ! انشا... گربه نیست !» اسم سادهء این مدیریت "جنایت" است

روش "موسوی" "مطلقاً مسالمت آمیز"، "بی دریغ عاشقانه" و "بینهایت مفید و موثر" است. لطفاً فقط با این مردم از دردهای آن ها و خودتان بگویید و کنار بایستید. تاریخ "بینهایت راه مسالمت آمیز" برای رسیدن به خواسته های "یک ملت" به آنها ارزانی داشته و "دانائی" کلید این دستیابی است.(نقل از یادداشت : خود زنی بس است!) (اینجا بخوانید)

الف – آن روی سکه:

1-       تحت مسئولیت مستقیم «رهبری فردی خامنه ای» ،

ب – این روی سکه:

1-       موسوی و جنبش سبز ایرانی: «تسلیم صحنه گردانی خطرناک حاکمان نمی شویم»!
2-       حیف است آن اوباشی که سیلی برگونه وزیر عاقل خاتمی زد. بتواند؛
3-       با استخدام ماموری که « به دنبال یک لقمه نان حلال برای زن وبچه اش،صبح زود بر سرکاری که او را گمارده اند، آمده»؛
4-       حتی! «یک موی سر یک فرزند ایرانی را مورد ستم قراردهد».

سئوال افکار عمومی:

«چرا آقای خامنه ای و مدیران منصوب ایشان با استعفاء از مسئولیت اموری که "قادر" به انجام آنها نیستید، به خودزنی پایان نمی دهند؟!»

29 مهر 1391

No comments:

Post a Comment