Thursday, October 11, 2012

تیم ریاست جمهوری " 6" بر "صفر" جلوتر است.(تاکتیک خامنه ای: «کدام صندلی؟» تکنیک تیم ریاست جمهوری :«نگذاشتی بگم، حالا بگم؟ باشه میگم»)؛ ... روحوضی ادامه دارددر گذشته در وسط حیاط خانه‌های بزرگ ایرانی، حوضی بود که کاربردهای فراوانی داشت. از آن جمله در زمان جشنها و میهمانیها، ساکنان خانه روی آن تخته بزرگی می‌گذاشتند و شکلی همانند صحنه نمایش به آن می‌دادند تا عده‌ای بازیگر روی آن تخته به اجرای نمایش و البته از نوع کمدی آن بپردازند. با توجه به وجود شخصیت کمدی و قدیمی "سیاه" در ایران، این نمایش‌ها به یکی از نامهای عمومی "سیاه بازی" یا "تخت حوضی" و یا "روحوضی" معروف شدند.

 قانون اول): تیمی که گل نزند؛ گل می خورد!
(فکر نمی کردیم که قواعد روحوضی بازی و فوتبال تا این اندازه به هم شبیه باشند.)


گل های ریاست جمهوری:

1-       بحران هولوکاست؛
2-       بحرات اتمی - تحریم های مالی؛
3-       افزایش هدفمندِ نقدینگی؛
4-       انتخابات 88 (گل به خودی – این گل به نام کاپیتان تیم مقابل ثبت شده)؛
5-       بحران ارزی؛
6-       بحران مشروعیت کودتا؛
نتیجه تا امروز: 6 -0  


***
...  تماشاچی های صحنه اما با "حیرت و لبخند تمسخر" به صحنه چشم دوخته اند.

 آن ها می بینند که "خط دایره ای" که دلقک به دور حریم "دیو" کشیده است، در حد تو بودی در سال 88 تقلب...، بگم بگم چقدر پول نفت رو بردی خارج و... بگم بگم ... اینهمه سند دارم ...120000 تا ...روکنم؟...روکنم؟ و...  "چه حصار حقیری دارد".(قهقهه حضار)

شهروندان، اما بیشتر از همیشه خود را از این صحنه پایانی دور نگهداشته اند. آنها دیگر فریب ذلقکی و "دله بازی" دارو دسته "دروغگویان" را "نمی توانند بخورند.چرا؟...

برای اینکه وقتی، پس از قرنی خیانت رهبران و سرکوبی دلسوزان، به "فاجعه" نگاه می کنند. حتی بسیار و بسیار بیشتر از آنچه دلقک می گوید، "بگم بگم" دارند.

در سالهای اخیر و "شلتاق بازی های دیو و دلقک" بیشتر از همیشه به زندگی وحقوق روزمره آن ها ، حتی در خلوت خانه و رختخوابشان،  "تجاوز" شده و میشود. شهروندان هزار بار بیشتر از آنچه "دلقک" بخواهد و یا بتواند "روکند"، سند "حماقت و خیانت" در اختیار دارند.

"جهل" به وجود "شعور و نجابت" نزد شهروندان، آن چیزی است که امر را بر دیو "مشتبه" کرده و آن شده که خود را با شعر بازی و خواب زده گی مشغول نشان میدهد...(نقل از سیرک حاکمیت و پرده آخر) ( حالت "فرضآنگی" هم برای توصیف این حالت پیشنهاد شده است.)(اینجا)

***No comments:

Post a Comment