Wednesday, October 10, 2012

وای از دست «آیینه»! وقتی که تا نگاهش می کنی می پرسد: حالا واقعاً ! این "دروغی" که می گویی، راسته!؟این مرد خودپرست!
این دیو ، این رها شده از بند؛
مست مست!
ایستاده رو به روی من و
خیره در منست؛
گفتم به خویشتن؛
آیا توان رستنم از این نگاه هست ؟
مشتی زدم به سینه او ،
ناگهان دریغ؛
آیینه تمام قد رو به رو شکست .
(حمید مصدق)
*****
بگفت ای صنا دید شرع رسول
به ابلاغ تنزیل و فقه و اصول
دلایل قوی باید و معنوی
نه رگهای گردن به حجت قوی
20 مهر ماه 1391

No comments:

Post a Comment