Monday, October 22, 2012

علی سعیدی "نماینده ولی فقیه" به "سپاهیان پاسدار" جواب بدهند: «شما که علم غیب ندارید! چرا زیر پای سپاه پاسداران "پوست خربزه" گذاشتید»؟اوضاع اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی با فرارسیدنِ "فروپاشی" اقتصادی به مراحلِ تصمیم گیری برای گشودن برگِ تازه ای از تاریخ ایران نزدیک می شود.

-          معلوم شده که به اسم "عدالت" حداقل 400 میلیارد دلار از درآمد های خدادی این سرزمین، توسط باندهای مافیائی حاکم تضاحب شده و بدتر از آن از چرخهء اقتصادی کشور خارج شده است!(اینجا بخوانید)
-          معلوم شده که پروژه های عمرانی که بی دریغ از طرف دولت به سپاه پاسداران – "قرارگاه" یا "بی قرارگاه" – به عنوان "حق السکوت" تقدیم می شدند. فاقد اعتبار مالی، علمی و اجرائی هستند1! و سپاه در مهلکهء وظایف "پذیرفته شده" و " انجام نشده" گیر افتاده است.(قدری زود است که فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیا در مجلس گریه کنند ولی روایت "گریهء تولید کنندگان نفتی" - صدالبته رانتی - در مجلس را - اینجا - بخوانید )
-          معلوم شده که بانک های خصوصی سپاه در اقتصاد علیل و فشل "مافیائی" حتی قادر به حفظ ارزش سرمایهء به یغما گرفتهء ملی نیز نیستند و درآمد لازم برای پرداخت حقوق کارکنان خود را هم ندارند.( اینجا بخوانید)

پرسنل زحمتکش سپاه پاسداران!

وقت آن است! که شما هم، "هم صدا" با سایر زحمتکشانِ "آرزومند" ایران، از مسئولینی که با تمسک به "علم غیب" و انشای غلط بنام "ولایت" شما را در مقابل جامعه ایرانی به "شرمساری" دچار کرده اند! سئوال کنید که :

No comments:

Post a Comment