Wednesday, October 10, 2012

می توان به گروگان گیریِ آرایِ مردم پایان داد ؟ - نقدی اولیه بر یادداشت: « بازگشت به جمهور مردم! برای جلوگیری از توطئهء تحریم و جنگ!» /1


اول اینکه: گروگان گیری "فعلی"  ناپسندیده است. جامعه ما سالهاست که به در گرو بودن آرزوها و خواسته های بحق خود – حتی آرزوی داشتن حداقل "شادی" – عادت داده شده است. این چه رسم و رسومی است که خطی به دور آرزوهای ما می کشند و ما با نقض آرزوهایمان در داخل آن خطوط  و در خلوت خانهء خود "مشغول" می شویم؟

دوم اینکه: با همان راه ها و روشی که در 30 سال گذشته، نشده است که مردم به آنچه از جامعهء خود می خواستند، برسند. در 30 سال آینده چگونه می توان به آن آرزوها و نیاز ها دست یافت؟

سوم اینکه: ما با حکایت : « دیگی که برای من نمی جوشد، بگذار سر سگ در آن بجوشد»، چه کار خواهیم کرد؟

این سئوالات با انتشار یادداشت :

«بازگشت به "جمهورِ مردم"! برای جلوگیری از توطئهء تحریم و جنگ! موسوی را برای تشکیل کابینهء نجات ملی وصدور فرمان عفوعمومی فرآبخوانیم.» (ایران آباد – اینجا بخوانید ) – (بالاترین – اینجا بخوانید)

مطرح شده و جمع آوری نظریات و سئوالات بیشتری برای نگارش نقدی بر آن یادداشت، لازم و ضروری دیده می شود. در این مهم پیش قدم باشیم!

20 مهر ماه 1391

No comments:

Post a Comment