Monday, October 1, 2012

کودتا مرده است! زنده باد آزادی! «توهم» آقای نادران ناشی از چیست؟روز یکشنبه آقای نادران از منتقدین آقای احمدی نژاد اعلام کرده « گرانی ارز تقصیر و برنامهء رئیس جمهورِ هم نظر با  آقای خامنه ای است و خواسته است که ا.ن. بگویند در مقابل این گروگان گیری، از نظام چه می خواهد؟!» - نقل به معنی( از "الف" بخوانید)
بیانات ایشان نشان دهندهء این واقعیت است که آقایان هنوز بر سیاق "علم ستیزی" و به دنبال "توهم" 8 سال اخیر خود هستند.

نه برادر!
این پوستین است که "نظام" و رهبری با بصیرت شما را گرفته و ول نمی کند!
از کیسه مردم ولخرجی نفرمایید. «هریک از 50 نفر اقتصاددانی که در 25 خرداد 1385 نامهءهشدار برای بحران اقتصادی را امضاء کرده بودند. می توانند به شما بگویند که: "این مریض مرده!"»

تاکتیک بعدی کودتا و دوستان شما، تاکتیک «پیدا کردن سوراخ موش است!»

یک نوصیه به شبکه های اجتماعی و جنبش سبز: لطفاً زیر بهمنِ سقوط "اقتصادی" کودتا نباشید!(چه باید کرد؟ را بخوانید)

10 مهر ماه 1391
سخنان آقای نادران در سال 1385


No comments:

Post a Comment