Tuesday, October 30, 2012

طنز آخوندی (6) : « مُحَلِّلی که جا خوش کرده است! » - نقل از سایت دکتر مهدی خزعلی


دکتر مهدی خزعلی یکشنبه 7 آبان در سایت باران نوشته اند
 یکی برای خودم مقاله دو سال و اندی پیش را ایمیل کرد، راستش تمامش را خواندم و حظ کردم، گفتم برای شما هم باز انتشار دهم
امروز بهتر درک می کنید که آنروز چه نوشتم

 طنز آخوندی (6) : » مُحَلِّلی که جا خوش کرده است! »(اینجا بخوانید) ا


No comments:

Post a Comment