Saturday, December 15, 2012

نامهء علی مطهری به جنتی و برگی از تاریخ انتخابات در اردیبهشت ماه سال 1391/ تقدیم به "مهدی خزعلی" که "عشق" تفسیر می کند
انتشار نامهء ارزشمند علی مطهری به جنتی (اینجا) فرصتی است برای مرور توانائی های تحلیلی "مهدی خزعلی" که در سایت «باران» - سایت رسمی دکتر مهدی خزعلی منتشر می شد.

در این بین - اردیبهشت 1391 - انتخابات مرحلهء دوم مجلس در پروندهء سیاست ورزی ایرانی برگ زرینی است که با پیشنهاد «تک رای به علی مطهری» در انحصار "مهدی خزعلی" قراردارد.

با مهدی خزعلی در این فرصت همگام بودیم و در یادداشت «لاجرم یعنی لابد است و انجام خواهد شد» که خطاب به  "مجتبی واحدی" نوشته شد، ضرورت همراهی با ایشان را متذکر شدم. - به عنوان یک موضوع ویژه - (مشاورهء نه طلبیده)

هرچند پیغام این یادداشت - که برای "بابک داد" و "مجتبی واحدی" ارسال شده بود - به گوش دوستانمان نرسید ولی این ارزش را داشت که در تاریخ سیاست ورزی ایرانی ثبت شود. در ضمن فرصتی است برای علاقمندان به سیاست ورزی - بویژه جوانان "سبز" - که که با "امید" و "همراهی" می توان اعتقاد بیشتری به راه های مسالمت آمیز و هوشمندانه در عرصه های مبارزات اجتماعی و سیاسی در ایران امروز داشت!

با این امید که مطالبهء عمیق تری برای درخواست آزادی هرچه زودتر زندانیان سیاسی بویژه "مهدی خزعلی" داشته باشیم!

25 آذر ماه 1391

مطالعهء یادداشت های: 
توصیه می شود. 

No comments:

Post a Comment