Tuesday, December 11, 2012

راس سپاه و تهدید خامنه ای با شورش گرسنگان - «قسمت اعظم اندامتان وقتی سر در برف کرده اید، نمایان است»، کسی این را به شما نگفته؟


سیستم حاکم بر ایران حداقل در 8 سال اخیر یک جریان کودتائی فاسد و یک دست است که با ابزار "گروگان گیری" به غارت و چپاول ثروت های ملی می پردازد. مولفه های قابل شناخت این سیستم در 6 مورد در یادداشت «بختک چیست؟» به روشنی شمارش شده و کمتر کسی است که با این مولفه ها آشنائی نداشته باشد.

 پرچم مبارزه با این جریان سیستمی فاسد مدت هاست که بدست رهبرانِ در "بند و حصر" و "مصلحین" اجتماعی در اهتزاز است و مردم ایران با مشعل دانائی و روشنگری که با هزینهء سنگین پیشروانشان برافروخته شده تمامی فعالیت های "گروگان گیران" را در رصد دارند.

داستان دلقک بازی های احمدی نژاد که به عنوان "محلل"، چند صباحی در خدمت تیم کودتا بوده نیز نزد افکار عمومی به عنوان «سیرک حاکمیت» شناخته شده و معرفی می شود.

نور روشنگری بر جای جای ایران تابیده و گفتمان انقلابی امروز ایران «صلح، رفاه و آزادی» هیچ نشانه ای از آشوب های اجتماعی برنمی تابد.

با این چشم انداز روشن، این سئوال وجود دارد که «شورش گرسنگان» که آقای علی سعیدی و برخی فرماندهان سپاه و بسیج (+) «جامعهء مدنی و حتی رهبری فردی خامنه ای را با آن تهدید می کنند» را چگونه باید تحلیل کرد؟

واقعیت این است که از کارناوال های عاشورائی سال 76 تا زورگیری و قمه کشی های ارازل و اوباش! سالها هست که در خدمت ماشین کودتا سازمان دهی شده اند و تهدید با این حربه – از سرناچاری- جزئی از آخرین حربه های ماشین سرکوب است. این تهدید نیز بخشی از "گروگان گیری" بختکی است که به جان مردم ایران افتاده و آخرین ترفندها و تلاش هایش را برای ادامهء حیات مافیائی رو می کند.

نکتهء جالب آن که خالی بودن این تهدید برای جامعهء مدنی  – حتی خامنه ای – نیز شناخته شده و با نامهء تاریخی دکتر محمد ملکی تحت عنوان «شک نکنید!» دست آویز قرار دادن این تهدید هم غیرممکن شده است.

نه اینکه افکار عمومی امکان وقوع «شورش گرسنگان» را غیر محتمل بداند. بلکه چنین اقداماتی را "دست ساز" فساد سیستمی حاکم می دانند و جناح حاکم را به عنوان "تولبد کننده" و "مجری" این ناترازی ها می شناسند!

مسئولین کودتا هنوز به هزاران سئوال درست بدنهء سپاه و بسیج جواب نداده می خواهند پشت حقه های کهنه شده پنهان شوند و باید به آنها یادآوری کرد که «قسمت اعظم اندامشان وقتی سر در برف کرده اند، نمایان است»!

No comments:

Post a Comment