Saturday, December 22, 2012

مژدهء احمدی نژاد به «لشکر بیکاران»: «مابه التفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد را بین مردم تقسیم خواهیم کرد» - کدام «مردم»؟


مردم از دیدگاه احمدی نژاد حداقل بر دو دسته قابل تقسیم هستند:

-          آنها که به هر دلیل – حتی بیماری لاعلاج و یا تولید کننده بودنِ نیازهای مردم – مصرف کنندهء ارز هستند. (اینها مجبورند دلار را به قیمت آزاد از دلالیِ دولتِ وصرافی های دولتِ احمدی نژاد تهیه کنند.)
-          آنها که قابلیت "هواداری" از برنامه های دولت را دارند – حتی اگر در تولید ارزش های اقتصادی هیچ نقشی نداشته باشند -. (گروه فراگیر بسیجی و لشکر بیکاران که دولت احمدی نژاد از آنها به عنوان پیاده نظام استفاده می کند.)
به همین دلیل ساده است که ایشان در سخنرانی شنبه شب در صدا و سیمای "میلی" به راحتی می گوید: «ما به التفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد را بین مردم تقسیم خواهیم کرد». (نقل به معنی)

برای این "معجزهء" هزاره سوم «بخش واقعی و موتور تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در طبقه بندی های اجتماعی که "قدری" بیشتر از مصرف خود و خانواده هایشان به تولید کالا و خدمات می پردازند». یا اصلاً شمرده نمی شوند و یا اینکه مطابق تحلیل "معجزه!":
«بهتر است  آب های جاری کشور را بی خودی برای تولید محصولات کشاورزی استفاده نکرده و بروند در خانه هایشان بنشینند». - دولت منصوب رهبری "آبها" را «در بطری کرده و می فروشد و دلارهای بدست آمده را در بازار آزاد میفروشد – و پس از کسر "کمیسیون" - به دِرخانه ها "لشکر بیکاران" تحویل می دهد»!(اینجا ببینید)

در این بیانات مشعشع، "جوهرِ" حکومت 8 سال اخیر و محصولِ عقلِ "رهبری فردی" جمع شده؛ زهرِ مارِ خطرناکی که می تواند حتی آیندهء فرزندان ما را هم تهدید کند.

به این دلقک بازی و «رهبری فردی»! مردم خودشان یاید جواب لازم را بدهند. «هرکس که خودش می داند ارزش کالا و خدماتی که به جامعه ارائه می دهد از مصرف خود و خانواده اش بیشتر است». آنها بازندهء اصلی این کارزارِ پر هزینه برای زندگی شهروندی هستند! (حداقل 80% اعضای جامعه چنین زندگی می کنند.)  

توجیه اقتصادی احمدی نژادی که «هرکس به لشکر بیکاران به پیوندد و بدون کار و فعالیتِ مفید، یارانهء دولتی دریافت کند، در رقابت اقتصادی – کار نکرده و یارانهء گرفته – در تراز نهائی برنده است. نقض عرضِ زندگی شهروندی و نشانهء سرکوبِ حقِ سرافرازی، کرامت انسانی و حق حیات است!»

3 دی 1391

No comments:

Post a Comment