Thursday, December 27, 2012

شعار«5 برابر کردن یارانه نقدی» ابزاری برای کسب پایگاه اجتماعیِ نداشته و چماقی علیه متحدین دیروز در "معاملهء" ادامهء حضور در "قدرت سیاسی" نیست؟


5 برابر شدن یارانهء نقدی که به عنوان یک ابزار تبلیغاتی از سوی احمدی نژاد ارزیابی شده و موضوع اقتصادی روز محسوب می شود. بر اساس واقعیت های موجود وتحلیل های مستقل صاحب نظران اقتصادی امکان عملیاتی شدن ندارد.

سرمقالهء جهان صنعت در 6 دی ماه به این موضوع اختصاص داشته که به دلیل اهمیت بررسی در جزئیات، عیناً در این یادداشت آورده می شود.


براساس تحلیلی که به درستی آن اعتقاد دارم و حتی منطبق بر نظر علی لاریجانی و باهنر هم هست. اگر بپذیریم امکان عملیاتی شدن طرح تبلیغاتی تیم احمدی نژاد وجود ندارد؛ اقدام در این جهت صرفاً برای نابود کردنِ کشاورزی و تولید – آن حداقلی که هنوز باقی مانده است- کاربرد خواهد داشت. لذا 5 برابر کردن یارانه های نقدی توسط دولت را می توان به عنوان "چماقی" بر سر خامنه ای و بیت او ارزیابی کرد. «موضوعی که در دستور کار مستقیم «مصباحیه» قرار دارد.»

در یادداشت های متعددی در ایران آباد به این تاکتیک «مصباحیه» و بخشی از راس سپاه، که در خصوصِ سرکار آوردن تیم احمدی نژاد در سالهای 1384 و 1388 نقش مستقیم داشته اند! و به این جمع بندی هم رسیده اند که «در صورت عدم حضور در قایق به شدت کوچک و کم تعداد شدهء "قدرت سیاسی" مجبور به پاسخگویی – حتی به جرم های نکرده – خواهند بود»، پرداخته شده است.

جمعبندی اینکه شعار 5 برابر کردن یارانه نقدی ابزاری برای درست کردن پایگاه اجتماعی برای مافیای سیستمی شدهء فساد حاکم است. ابزاری که صرفاً می توان از آن به عنوان چماق علیه متحدین دیروز و بطور خاص شخص «رهبری فردیِ» خامنه ای در معاملهء ادامهء حضور در "قدرت سیاسی" استفاده کرد!

No comments:

Post a Comment