Sunday, May 27, 2012

دادگاه 3000 میلیاردی، هیاهوی بسیار برای "هیچ" . مردم منتظر دادگاه واقعی و بر کناری کلیه ارباب جرم هستند!!


دادگاه 3000 میلیاردی در حال برگزاری است و در هر جلسه آن بارقه های نوری از پشت پرده ظاهر می شود. واقعیت این است که بحران اقتصادی که اختلاس 3000 میلیاردی یکی از محصولات و خروجی آن است. در خوشبینانه ترین شکل آن "تبلور اوج نادانی" است. البته حالا دیگر پس از 7 سال مدیریت فلاکت بار کسی نگرش خوشبینانه به این موضوع ندارد.
واما تدبیری که می خواهد این مقدار از "بلاهت" را تا سال آینده بر اقتصاد و زندگی مردم "سوار" نگهدارد نیز راه به قهقرا باز می کند.
شهروندان حق دارند بخواهند به کل این بازی (باخت - باخت ) پایان داده شودو محاکمات متهمین "واقعی" شروع شود.

No comments:

Post a Comment