Monday, November 5, 2012

طرح الزام دولت به کاهش یک سوم صادرات نفت - نبوغ چشمگیر در ابداع روشهای نوین «کلاه شرعی»، اینبار اقتصاد نفت و تامین کسری بودجه


خبر: اختصاصی مهر؛
18 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تحریم ها و با در نظر گرفتن افزایش قیمت ارز و در نتیجه تامین در آمدهای نفتی دولت با صادرات کمتر طرحی دوفوریتی را برای کاهش یک سوم صادرات نفت ارائه داده اند.
***

بند3 از لایحه ای که با 18 امضاء به عنوان طرح دو فوریتی در سایت خبری مهر نیوز بطور اختصاصی منتشر شده است را با هم بخوانیم:

3- با توجه به افزایش ارز(حدود سه برابر) و درنتیجه افزایش عواید دولت از صادرات نفت به همین میزان ، مقدار صادرات  نفت می بایست در شرایط خاص موجود، در رابطه ای معکوس با افزایش قیمت ارز، کاهش یابد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش داشته و درنتیجه درآمد دولت از صادرات نفت با میزان کمتر از صادرات نیز محقق می شود، کاهش صادرات به میزان پیشنهاد شده خللی در درآمدهای پیش بینی شده در قانون بوجه از نفت برای دولت به وجود نخواهد آمد.(اینجا)
تجزیهء متن می شود:

1-       با توجه به افزایش ارز؛ ؟!
2-       (حدود سه برابر) ؛ ؟!
3-        و درنتیجه افزایش عواید دولت از صادرات نفت به همین میزان ،؟!
4-        مقدار صادرات  نفت می بایست در شرایط خاص موجود،؟!
5-        در رابطه ای معکوس با افزایش قیمت ارز، کاهش یابد.؟!
6-        لازم به ذکر است با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش داشته؛؟!
7-        و درنتیجه درآمد دولت از صادرات نفت با میزان کمتر از صادرات نیز محقق می شود،؟!
8-        کاهش صادرات به میزان پیشنهاد شده خللی در درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه از نفت برای دولت به وجود نخواهد آمد.؟!
سئوال این است که وقتی در یک بند از یک لایحهء دوفوریتی  شاهد 8 گزارهء "نادرست" هستیم. چگونه می توان به سلامت منطق اقتصادی نویسنده و یا نویسندگان آن اطمینان کرد؟

نکتهء جالبتر اینکه رهبرانِ این جماعت، داعیهء رهبری دنیا را دارند و زندگی خودشان و مردم ایران را از ترس دشمن های فرضی در شیشهء نادانی قرار داده اند و خودزنی به تاکتیک و استراتژی آقایان تبدیل شده است. برای این حدّ از "فرضآنگی*" باید چاره ای اندیشه کرد. می توان یقین داشت که فرماندهانِ این "گردان" از سربازان، متوجه نخواهند شد که این جماعت با این «درک مشعشع از الفبای اقتصاد و ابتکار عمل در تولیدِ روشهای "کلاه شرعی"» حاکمان را کجا دارند می برند؟

با جماعتی از هئیت حاکمه روبرو هستیم که تبوغ چشمگیری در ابداع روشهای نوین «کلاه شرعی» دارند. از راس تا قاعدهء حکومت عنصرِ "فرضآنگی*" در حال فوران است. ساختاری از حکومت که بر اساس قانون "نیم عمر" در فیزیک بطور مرتب در حال کوتوله تر شدن است و به مرحله ای از "خود زنی" رسیده است که دیگر قادر به تشخیص منافع تنگ شدهء "باند" خودش هم نیست.

با ارجاع خواننده به یادداشت «با استیصال حاکمان چه باید کرد؟» (اینجا بخوانید) و جلب توجه به اینکه حکومت کودتا اساساً قادر به تامین نان شب فرماندهان خود نیز نیست! لازم است یکبار دیگر به ضرورت "اعمال حاکمیت" شبکه های سبز در جای جای "جامعه" ایرانی، تاکید کرد؛ و نسبت به خطراتِ ناشی از کوتاهی در «ادارهء امور زندگی شهروندان با درایت و ایجاد کمیته های مردمی توسط شبکه های اجتماعی سبز هشدار داد»!

برای آشنایی با کاربرد لغت  "فرضآنه" و "فرضآنگی" رجوع شود به یادداشت:

No comments:

Post a Comment