Thursday, November 15, 2012

ستار بهشتی و حدادعادل؛ از برگزاری تورنمنت «مصباح یزدی» استقبال نشد. از معاملات "پنهانی" سیاسی و اقتصادی! چه خبر؟


از سه شنبه 16آبان که از استراتژی «پینگ پنگ» آقای مصباح توسط حداد عادل رونمائی شده است. بیش از یک هفته گذشته است. ولی از این دوره مسابقات برای سرکار گذاشتن افکار عمومی استقبال نشد.

-          برنامه ء سئوال از رئیس جمهور "هم نظر" با رهبریِ فردی همچنان ادامه دارد و مورد حمایت قاطع مردم قراردارد.
-          خون پاک "ستار بهشتی" بر عرصه های تاریک نگاه داشته شدهء معرفی و محاکمهء "آمران" کشتارِ روشنفکران و بانیان فساد سیاسی -  اقتصادی نور انداخته؛
-          و پروندهء محاکمهء قاضی مرتضوی و دو همکار دیگرش، به عنوان «عکس العمل قوه قضاییه در مقابل تعرضات رسانه های دولتی - و چه بسا برای آدرس دادن به افکار عمومی – دوباره بر روی میز قرارداده شده است.»
-          آزار زندانیان سیاسی و مجبور کردن آنها به اعتصاب های نفس گیر با پپروزی اعتصابیون وارد فاز جدیدی شده و در واقع می توان اذعان کرد که توسط زندانیان با تجربه و آگاه "مدیریت" می شود.
بیانیه های روشنگرانهء جریان های سیاسی اما! بر اوضاع نابسامان ایران تاکید کرده و خواهان تعیین تکلیف با گلوگاههای بحرانی در عرصهء سیاست ملی هستند.

از تحولات مهم در هفتهء گذشته اعلام "گروگان" بودن مهدی هاشمی – در اختیار مثلث طائب، محسنی اژه ای و مجتبی خامنه ای - بود که به آشکار شدن ابعاد گروگان گیریِ بخش اعظم زندانیان سیاسی و حتی سیاستمداران آزاد – و شاید شخص خامنه ای – بدست آنها افزوده و جناح حاکم را در مقابل افکار عمومی و  بدنهء پایگاه اجتماعی نظامی و هواداران بسیجی خود قرار داده است.

شاید بتوان به جرات گفت که تنها چیزی که در این میان خبری از آن نیست "آرامش گورستانی" مورد نیاز برای معاملهء کثیف تقسیم قدرت باندهای مافیایی مورد تقاضای تیم ریاست جمهوری منصوب باشد. (اینجا- 1)

خبرهای پراکنده از به غنیمت گرفته شدن چندین کانتینر اسکناس دلار توسط دزدان دریائی سومالی که در راه ایران بوده است. تائید کننده خبرهای جدی و تاسف برانگیز «تبدیل منابع درآمد ملی از محل فروش نفت به پول کثیف – اسکناس قابل حمل در کانتینر- توسط باند های مافیای فساد سیستمی است.»

شاید همین ناتوانی در حفظ ارزش ثروت های دزدیده شده از ملت ایران برای اینکه باندهای مافیائی بتوانند خودشان را برای واگذاری قدرت سیاسی و رفتن سراغ "سوراخ موش" توجیه نمایند! کافی باشد. ( اینجا- 2)

ولی هنوز نشانه ای از این حداقل "عقل معاش" نیز در میان سران این باندها دیده نمی شود. مصداق این رفتار می تواند در شعر زیبا و پر معنی : «چشم تنگ مرد دنیا دوست را                   یا قناعت پر کند یا خاک گور!» بیان شود.

جمعه 26 آبان 1391
------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment