Wednesday, November 28, 2012

خوش چهره و بحران اقتصادی:«ما باور عرضه را تقویت کرده ایم، اما از پس آن بر نیامده ایم.»/ - آیا منظور همان "تقیه" و "دروغ" نیست؟
خوش چهره در گفت و گو با مشرق:
محمد خوش چهره معتقد است اقتصاد امروز کشور مانند یک بدن مصدوم است که اتفاقا رگ های آن پاره شده و باید هرچه زودتر جلوی  خونریزی آن گرفته شود. به اعتقاد او باید سریعا برای کاهش ارزش پول ملی در کشور فکری شود
(نقل از گفت و گو)

*** 

آقای خوش چهره!

موضوعات اقتصادی که با مثال های ساده و عامه فهم در گفتگوی شما به آنها اشاره شده است، بسیار قابل توجه هستند.(نمرهء تجزیهء شما بیست است.) ولی نسخهء نهایی شما فاقد "ترکیب" درست است و به تشخیص «مریض خر خورده است!» رسیده اید.

هنوز دارید "تقیه" می فرمایید!
واقعیت این است که: «قایق شما ناخدای لایق ندارد و طوفانِ دروغ طومار آن را برچیده است». چرا واقعیت را به مردم نمی گویید؟

No comments:

Post a Comment