Tuesday, February 5, 2013

دفاعیه ای از «قاضی حکومتی»؛ اجازه ندهیم دستگیری سعید مرتضوی «آغاز یک پایان» باشد! مطالبۀ ما «آغاز یک دوران» است


"نقیضِ دولت" در بیش از 7 سال ادارۀ امور مملکت که با مدیریت امام زمانِ تقلبی و بدست "نکبتِ" احمدی نژاد پیاده شد؛ بر تناقض در گقتار و رفتارِ سیستم حکومتی مردمسالار با رهبری فردی استوار است. خسارت های زیادی به کرامت انسانی شهروندان و ثروت های ملی ایرانیان وارد شده و به جرات می توان ادعا کرد که کسی – حتی جدی ترین منتقدین نظام – را یارایی و جسارتِ محاسبۀ خسارت های وارد شده به جامعه وجود ندارد.
شهروندان ایرانی هریک بخشی از این نکبت ملی را لمس کرده اند و لیکن برآورد درستی از مجموعه خسارت های وارد شده به جامعۀ جوان و آرزومندِ بهروزی تا زمانیکه نور کافی، برای دیدن "فیلی" که در تاریکی هر یک از ما ایرانیان و مجموعه های اجتماعی و اقتصادی ایرانی "دچار" آن هستند، تابانده نشود، ابعاد خانمان سوز این وضعیت قابل اندازه گیری نخواهد بود.
رصد تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعۀ در جوش و خروشِ اقیانوسی از انسانهای آرزومند ایرانی را که در سالهای اخیر صورت گرفته است؛ شاید نتوان با چشم غیر مسلح مشاهده کرد؛ لیکن انبوه زندانیان سیاسی در زندانهای حکومتی که ترکیب شخصیت های اندیشمند و روزنامه نگاران و خبرنگاران جوان استخوان بندی اصلی این مبارزین جنبش مدنی را تشکیل می دهد، مبین این واقعیت است که مهمترین فعالیت مصلحین اجتماعی در ایران "رصد" همین تحولات و افشای برنامه های بغایت نادرست اجتماعی و بویژه اقتصادی مدیریت منصوب رهبری فردی بوده است.
حال باتوجه به این واقعیت که ماهیتِ شخصیت مافیایی احمدی نژاد و تیم همراه، که در 4 سال گذشته محور روشنگری های میرحسین موسوی و نقل متّفق کلیۀ مصلحین اجتماعی بوده، برای شهروندان عادی نیز معلوم شده و شخصیت تهدیدات تیم احمدی نژاد در تاکتیک "بگم بگم" برای همۀ آحاد جامعه معلوم است. زمان مناسبی برای شروع فصل جدیدی از مناسبات اجتماعی در کشور است. 
مناسباتی که موارد دارای فوریت آن در یادداشت های تحلیلی متعددی در «ایران آباد» ارائه شده و جمعبندی مختصری از آن را در ذیل به جوانان سبز، عقلای کشور و مسئولین حکومتی که هنوز بارقه ای از همراهی آنها با مردم وجود دارد، تقدیم می کنیم.
1-       اولین موضوع ضروزتِ توافق بر اصل برائت و عفو در روابط اجتماعی است. می توان به صدای رسا به همۀ کسانی که در شکل گیری فلاکت امروز در ایران مشارکت داشته اند، اطلاع داد! که بابت ماموریت هایی که سیستم حکومتی برای آنها تعیین کرده و به این دلیل در فلاکت ملی و سرکوب شهروندان از آنها استفاده و یا سوء استفاده شده است، در صورت همراهی با مردم و استقرار "جمهور مردم" می توانند مورد عفو انقلابیون سبز قرار گیرند.
(در همین چهارچوب محاکمۀ سعید مرتضوی صرفاً در خصوص شکایات شخصی که علیه ایشان وجود دارد مورد حمایت است و هرگونه محاکمه که مربوط به اقدامات انجام شدۀ متهم به دستور مقامات بالاتر باشد، مورد تائید نخواهد بود.)
2-       آزادی بلاشرط کلیۀ زندانیان سیاسی که در مقابله و به دلیل افشاگری "نکبت" ریاست جمهوری احمدی نژاد دستگیر و زندانی هستند و رفع حصر از میرحسین، رهنورد و شیخ کروبی می تواند همین امروز انجام شود.
3-       بازگشت به قانون و پایان دادن به تفسیرهای سلیقه ای از قوانین موضوع بعدی است و میثاق موثر می تواند این باشد که تا برگزاری یک انتخابات آزاد و مبتنی بر استانداردههای بین المللی، از میرحسین موسوی رئیس جمهور منتخب در سال 1388 تقاضا شود، ادارهء امور کشور را تحت مدیریت موقت و در چهارچوب قوانین فعلی برعهده بگیرد.
17 بهمن 91

No comments:

Post a Comment