Monday, February 18, 2013

مافیای فساد! گیج، درمانده و عاجز "دور تا دور" نشسته، "چشم در چشم" هم دوخته اند! - یاد و جای "مهدی خزعلی" سبز


در شب قبل از انتخابات دور دوم انتخابات مجلس نهم و در مناظره برنامۀ افق (اینجا)، وقتی مهدی خزعلی با اعتماد بنفس شهروندان را به توجه به اهمیت "تک رای به مطهری" دعوت می کرد. تمثیل زیبائی از گِردِ هم نشستنِ گرگها را تَصویر کرد و باور داشت که در این دایره ، هرکس چشم بر هم بگذارد، به دست بقیۀ گرگها دریده خواهد شد.

امروز که آرامشِ همراه با خردورزی در جامعۀ مدنی سرکردگان کودتا را عصبی، گیج و عاجز کرده است. خیلی قبل از انتخاباتی که حتی سردمداران کودتایِ ساقط شده هم نمی دانند چگونه باید آنرا برهم بزنند، سردسته های گله های گرگ "دُور تا دُور" و "چشم در چشم" در کمین غفلتِ بغل دستی نشسته اند.

هر جند امروز "مهدی" در بندِ لجاجتِ پدر – که می دانیم کینه ای از او بر جان مهدی نیست - و غضب  فرماندهی کودتا، گرفتار است و جای نوشته های جدید او در سایت "باران" خالی است. جای او را سبز بداریم و یکبار دیگر فرصتِ گرفتاری گرگ ها با خودشان را قدر بدانیم.

وقت آنست که "علی مطهری"، "غلامعلی رجایی" و... تک به تک دوستان خیبری مهدی به رصد کردن تحولات مملکت، برای اینکه اجازه داده نشود کودتاچیان بیشتر از این به کیان جامعه لطمه بزنند، بپردازند!

جبش سبزِ مردم ایران هم فرصت دارد آزادی زندانیان سیاسی و مسئولین در حصر خود را مطالبه و مدیریت نماید!
یا حق!

No comments:

Post a Comment