Saturday, November 22, 2014

زیبایی های یک استیصال!؟



استیصال مهمترین مشخصۀ حکومت داری در ایران امروز است.
سیستم مافیایی، علیرغم چندین اقدام کودتایی در حداقل 12 سال اخیر، در چمبرۀ معضلاتی که ناشی از اسلوب رفتاری خودش است، گرفتار آمده و در سیکلونی معیوب به سمت سقوط در حال حرکت است.

برآنم که به همان سهولتِ محاسبات ریاضی که می توان "پایان توان در یک سیکلون معیوب" را اندازه گیری کرد؛ این امکان هم فراهم است که "پایانِ توانِ سیستمِ "دچار قانقاریایِ سقوط را که ناشی از استیصالِ بدست آمده از یک دورانِ متوالی از جهالت و نکبتِ استفاده از منابع بوده است را بدست آورد.

حداقل از تیرماه 1391 و براساس مکتوباتِ موجود، کمتر کسی می توانست از شکل گیری استیصالی که با بیماریِ "قانقاریای نقدینگی" تشدید می شد را نادیده بگیرد. به همین سیاق بود که هر روز بیشتر از روز قبل معلوم شد، که موضوعیتِ مشروعیتِ سیستم کودتایی - به دست خود و نه بدست جامعۀ مدنی - بسانِ یخ زیر آفتاب درحال ذوب شدن است.

امروز که این یادداشت را می نویسم، نکتۀ جالبی را در نشانه دارم:
اینکه، ما داریم - به مثابه آنچه در هر "سیکلونی معیوب" مقدور است، بدور خودمان می پیچیم!
 یادداشتی را می خوانم با عنوان "جنگی که هرگز شروع نخواهد شد" که در آذر ماه 1391 نوشته شده است.
و... بعد همین یادداشت را که در آذر ماه 1392 بازنویسی شده است.
و... با ناباوری شاهدم که در آذر ماه 93 هم همین یادداشت را می توان با تغییر یک کلمه از "ژنو" به "وین" بازنشر داد!

آیا درکِ رازی که در این نوشته ها وجود دارد، کار مشکلی است؟!

بر این باور نیستم که چنین باشد. سیستم مافیای کودتاهای ناکام! دچارِ وضعیتِ کسی است که در صف خرید بلیط فیلمی ایستاده که تا کنون بیشتر از 20 بار آنرا دیده است؛

می پرسیم: مرد حسابی "تو که این فیلم را تا کنون 20 بار دیده ای"، دوباره چرا در صف ایستاده ای؟
می گوید: در بیست بار گذشته، آرتیست نقش منفی فیلم، در همان لحظه که باید تمامی موفقیت ها را در آغوش می گرفت؛ بدست قهرمان مثبت داستان گرفتار آمد و نشد!
می خواهم ببینم آیا اینبار می تواند از این وضعیت عبور بکند، یا نه؟

شنبه اول آذر ماه 1393
(دو روز مانده به سوم آذر ماه 1393)

(نقل از فیس بوک احمد سخایی - با تشکر از ارجاع یادداشت به یادداشت های "ایران آباد")

ضمائم:

1/1 - قانقاریای رکود تورمی (استیصال، تناقض گویی و فرافکنی رقیب )/ شبکه های اجتماعی سبز(سعی ما) = فردا ازآن نسل جوان است
« در سری یادداشت های اخیر در ( Iran Abad ) و بویزه 3 یادداشت ذیل :
۱-  با استیصال حاکمان در ایران چه باید کرد؟ وظایف “رهبری جنبش سبز” در فقدان “حاکمیت ، حاکمان” چیست؟
2 - نقدی بر یادداشت«با استیصال حاکمان چه باید کرد» – مبارزه با “جهل و نادانی” بر رقابت های سیاسی اولویت دارد!
3 - تناقض در رفتار و گفتار حاکمان – این دوگانگی در“گفتار” و دوگانگی در “رفتار” – ناشی از چیست؟
سعی شده “تحلیل های” ناظر بر این پیشنهاد ارائه گردد.»

2/1 - اکسیر "صلح" و امید "سبز"، دو روی سکهء نجات میهن - "نه" به سپر انسانی

3/1 - گزارش: جنگی ویرانگر بر علیهء آزادی و رفاه مردم که هرگز شروع نخواهد شد!/ "عافیت طلبی" علیه "عافیت طلبی"! وظیفه ما؟

4/1 - جنگی ویرانگر بر علیهء آزادی و رفاه مردم که هرگز شروع نخواهد شد!(2) "عافیت طلبی" علیه "عافیت طلبی"! وظیفه ما شهروندان چیست؟

No comments:

Post a Comment