Friday, January 4, 2013

حمایت از نامه های روشنگرِ دکتر محمد ملکی؛ راهی عملی تر و نزدیکتر به مطالبات مردم است! شَک نکنیمبنظر می آید «بازخوانی یادداشت 19 مهر و 9 آبان «نقل شده از وبلاگ ایران آباد» که برای استفادهء تحلیلی و در جهت تکرار پژواک صدای دکتر محمد ملکی بطور موازی با نامهء شش فعال سیاسی ملی- مذهبی از وبلاگ «ایران آباد - اقتصادی» به بالاترین ارسال شده بود» در معرض مشاهدهء کاربران نیست.
مطالعهء این دو یادداشت، که در جهت روشنگری نسبت به وضعیتِ حالِ حاضرِ "جنبش سبز" بوده و حاوی «چه باید کرد؟» به عنوان راه کار جانشین برای نوشتنِ نامه های التماسی به «رهبری فردی» است توصیه می شود.

No comments:

Post a Comment