Sunday, January 20, 2013

بر افراشتن دارهای "قتل" بدبخت ترین لایه های اجتماعی در پارکها، استادیوم ها و خیابان ها!/ماشین کودتا "ترسیده" و "زنجیر" پاره کرده است


نبوغ زیادی لازم نیست که در هزارهء سوم میلادی ، «بر افراشتن دارهای "قتل" بدبخت ترین لایه های اجتماعی در پارکها، استادیوم ها و خیابان ها» را تحلیل بکنیم!
ماشین کودتا "ترسیده" و "زنجیر" پاره کرده است.
راههای مقابله با توطئه ها و ترفند های این "غریق" که می تواند 50 مصلحی را که برای نجات او اقدام می نمایند، خفه بکند در یادداشت « هشدار به جامعهء مدنی ایرانی!/ «تاکتیک درست چیست»؟ » آورده شده و همهء آحاد مردم ایران حق دارند که از فلاکت و انقراضی که چهارستون زندگی جماعت ایرانی را تهدید می کند، مطلع شوند!

 (خلاصه ای از یادداشت «هشدار به جامعهء مدنی ایرانی»!)
...
سناریوی واقع بینانه برای اتخاذ تصمیم و تعیین تاکتیک که می شود تا 99% روی آن اطمینان خاطر داشت، را برایتان تصویر می کنم:
-          «به هر دلیل سیاست های اتخاذ شده از سوی "رهبری فردی" ساختار کشتی ثبات را شکسته است؛
-           سیستم فرماندهی کودتا به این واقعیت اشراف دارند؛
-          اقتصاد ایران با ابزار های موجود قابل بازسازی نیست؛
-          کشتی تایتانیک نظام غرق خواهد شد؛
-          قبل از اینکه با ظاهر شدنِ آثار تحریم های مالی در روزهای آتی عنان کنترل اجتماعی را از دست بدهیم؛
-          باید 500 هزار نفر آدم جدید به کارگزاران دولتی اضافه شوند؛
-          لشکری از پایین ترین اقشار اجتماعی با یارانه های 5 برابرِ یارانه های فعلی به خدمت گرفته شوند؛
-          تا با حذف حتی - اگر شده - نیمی از جمعیت ایران؛
-          – که با حملهء اسراییل به ما یا ما به اسراییل تقصیر آن به گردنِ آمریکای جنایتکار است  - ؛
-          بشود "نظام" را از این مخمصه بیرون کشید!»
...
واقعیت این است که جنگ جهانشمولِ "نظامِ" کودتا با مردم ایران و جهانِ متمدن از روز جمعه 22 خرداد 88 شروع شده است.
...
ماشین کودتا یک به یک سنگرهای استقرار خود را از دست داده است. مشروعیت مردمی سیستم به حداقل ممکن رسیده و با بی لیاقتی و نادانی – شاید هم خیانتِ کارگزاران نالایق - حدود 400 میلیارد دلار از ثروت ملی به غارت رفته و یا سوزانده شده است و... در موقعیتِ "غریقی" است که می تواند 50 نفر انسان "مصلح" را که برای نجات او اقدام می کنند – قبل از غرق شدنِ کامل – "خفه" بکند.
...
روایت آنچه در پیش است؛ آسان نیست! آدم دلش به حال خودش، خانواده، همشهری ها و هم میهنانش می سوزد، که هیچ! دل آدم به حال "نظام" و قایق کوچکی که برای فرار نهایی آماده کرده اند نیز می سوزد؛ ولی این آن شرایطی است که به وجود آمده و شما هم مجبور خواهید شد در این وضعیت «تصمیم سازی» بکنید.
مطمئن هستم که در صورتیکه حتی 10% هم، احتمال تحقق موضوعاتِ مطرح شده درست باشد – که متاسفانه 99% درست است – دیگر «تاکتیکِ ایجادِ کمپین برای انتخابات آزاد» تاکتیکِ به روز و صحیحی نخواهد بود!

تاکتیک های پیشنهادی اما...
1-       فوراً موضوعِ صحت گزاره های طرح شده در سناریوی فوق را با کارشناسان و استادان علوم اجتماعی و اقتصادی کنترل بنمایید؛
2-       اطلاع رسانی به افکار عمومی و مطلع کردن آنها از وضعیت موجود را به عافیت طلبی نفروشید؛
3-       مقاومت در مقابل حذف یارانه های 60 میلیون از اقشار اجتماعی را به شعار ملی تبدیل بکنید؛
4-       استعفاء خامنه ای از "رهبری فردی" و برکناری بلادرنگ مسئولین اقتصادی، سیاسی و نظامی کودتا را - بابت کوتاهی و یا خیانت - عملی سازید.
در جریان اجرای تاکتیک های فوق است که نباید از استراتژی «انتخابات آزاد» عدول شود و اقدام عملی برای برگزاری «انتخابات آزاد» به تاکتیک مبارزاتی مردم ایران "ارتقاء" خواهد یافت.

1 بهمن 91

No comments:

Post a Comment