Friday, January 25, 2013

کالبد شکافی یک تاکتیک در «جنگ روانی»؛ تحریک و منحرف کردن افکارعمومی از موضوعات اصلی!/ چگونه می توان چشم عقل را کور کرد؟


«حکمی نابجا و گزاف صادر، در بوق کرنا بر سرهر کوی و برزن جار می زنید و در محلی نابجا و نامربوط اجرا می کنید.»
در این تاکتیک افکار عمومی و شاهدین اجرای حکم از دست اقدامات شما به شدت عصبانی شده "حالشان" به هم می خورد و در دل به شما و عوامل اجرایی و جلادان شما "لعنت" می فرستند و احساسات عمومی به شدت تحت تاثیر جباریت و "جذبهء قدرت" شما قرار می گیرد.
دستاورد های اجرای این تاکتیک:
-          کسانی که به هر دلیل از حامیان شما محسوب نمی شوند، بهتر است بدانند که در مقابل شما قرار دارند!
-          غضب و خشم "چشم عقل" را کور می کند. در این تاکتیک برای اینکه چشم رقیب کاملاً کور شده و تا مدت ها قادر به رصد تحولات اجتماعی نباشد. برانگیختن خشم و غضبِ تشدید شده مورد نظر است.(نمونهء میدانی جوانانی در حدود سنی 20 سال، با جرم در حد دزدی 70 هزار تومان، ساعت 5 تا 6 صبح و محل اجرای حکم در پارک "هنرمندان" یک نمونهء مثال زدنی است!)
-          بعد از اجرای نمایش اجرای حکم و پخش گستردهء فیلم و تصاویر مربوطه با ابزار رسانهء کار گذاشته شده در میان مخالفان اجتماعی - در اختیار - به تقبیح اجرای حکم می پردازید و شدت ابراز نفرت از این اقدام زشت و غیر انسانی را تقویت می کنید.(همیشه در میان مخالفان شما افراد احساساتی و پرشوری وجود دارند که اقدامات آنها نور پروژکتورهای روشن شده را تشدید خواهند کرد.)
-          بخاطر داشته باشید که اثر بخشی این تاکتیک برای "کور" کردن "چشم عقل" به حدتِ نابخردانه بودن این اقدام وابسته است و اگر پس از اجراء نشانه ای از پشیمانی و یا نقد عمل در صفوف شما دیده شود. کل اقدام را بی تاثیر خواهد کرد.
احساسات تحریک شدهء افکار عمومی خاصیت بازدارندگی داشته و افراد عاقل در صفوف مقابل را از هرگونه مقابلهء عملی با اقدامات و مخالفت آشکار با شما باز می دارد. این تاکتیک برای موثر بودن می بایستی بطور مرتب و ترتیب ها و توالی "تجویز شده" مصرف شود.
چشم اسفندیار این تاکتیک در جنگ های روانی "آگاهی" شهروندان از اهداف شما است و نباید اجازه بدهید موضوعاتی که قصد پنهان کردن آنها را داشته اید پوشش خبری بیشتری داشته باشند.
دستورات مراقبتی : از هرگونه استفادهء محکوم از "شانهء ماموری" که «بخاطر تامین یک لقمه نان برای خانواده اش در خدمت شما هست» جلوگیری کنید. «آگاهی خانوادهء مامور جلاد از به "خون آلوده بودن نان" سر سفرهء فرزندان، تمام برنامهء هدف شما را باطل خواهد کرد».  

No comments:

Post a Comment