Saturday, April 28, 2012

بیانیه نمایش انتخاباتی 15 اردیبهشت


دوستان سبز

بیانیه شرکت در «نمایش خیابانی 15 اردیبهشت» به منظور تثبیت حداقل خواسته های این اقدام مشترک «سبز» براساس متن فوق پیشنهاد می شود. دوستانی که امکان باز نشر و انتشار آن را داشته باشند در این مهم یاری کنند.حضور هر یک «معترض»» به مثابه تاکید مجدد بر مفاد این بیانیه خواهدبود

No comments:

Post a Comment