Monday, July 7, 2014

برگی از تاریخ که بر ما ورق می خورد - در ضرورتِ دفاع از حقوق انتخاباتی مردم افعانستان


دوست دانشمندی - که هر کجا هست شاد و فیروز کام باد! در سالهای 1365 با من در شیلات ایران همکار بود و از استادان دانشگاه که ماموریت خدمت در شیلات را داشت.
در شبهای درازی که در انزلی و در جریان ماموریتِ بازسازی سردخانه 700 تنی انزلی در کنار هم بودیم، خاطره ای را تعریف می کرد، با این مضمون که در سالهای 1355-1356 در ژاپن برای پروژۀ دکترا دانشجو بوده و مقاله ای نظرش را جلب کرده بود با این مضمون که:
«با محبوبیتی که جیمی کارتر در آمریکا دارد و برنامه های اساسی که در پیش گرفته است، زمان برای خاتمۀ عمر جمهوریخواهان در سیاست ورزی آیالات متحده آمریکا به شمارش معکوس افتاده» و... نویسنده جمعبندی کرده بود که «اگر جمهوری خواهان تا انتخاباتِ 1980 نتوانند، موجباتِ شکستِ جیمی کارتر را فراهم بکنند، تومار جمهوری خواهی از تاریخ آمریکا برچیده خواهد شد.»(نقل به معنی)
جمعبندی مشترکی که در آن شبهای دراز با هم به آن رسیدیم، توجه به این واقعیت بود که جمهوری خواهان با تمامی امکانات خود به میدان آمدند و موضوع انتخاب جیمی کارتر برای دور دوم را منتفی ساختند.
بسیاری از فعالین سیاسی در ایران امروز که فرصت حضور در آن سالها را داشته اند، هر یک به نوبۀ خود، تجاربی با گوشت و پوست و استخوان، از آن سالها به یاد دارند.
****
موضوع کمربند سبز دور اتحاد جماهیر شوروی و طرحهای مشترکِ خانم تاچر و راست جهانی از سالهای 1978، که منجر به فرا روئیدن "ریگانیسم - تاچریسم" شدند را در کنار لشکرکشی شوروی به افغانستان و تحولات السالوادور و پیروزی ساندنیست ها و... در کنار هم گذاشتیم و دور از انتظارمان نبود که حلقۀ محاصرۀ شوروی هر روز می تواند تنگتر شده و تحولات اساسی در تاریخ بشر ایجاد نماید.
****

امشب که این یادداشت را می نویسم، بدنبال "سنت تقلب سازمان یافته در آمریکا" که انتخابات "ال گور - جورج بوش پسر" را به نفع جمهوری خواهان تمام کرد، با موضوع اعتراضاتِ عبدالله عبدالله در افغانستان روبرو هستیم.
واقعیت این است که جهان متمدن در مقابل دستکاری و تقلب در انتخابات مسئول است و همه با هم واردِ فاز جدیدی از ضرورت مقابله با دستکاری آرای مردمی می شویم.
بخاطر داریم که در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل در افغانستان نیز با این پدیده روبرو بودیم و عبدالله عبدالله در آن زمان به دنبالِ الگور در سال 2000 با پذیرفتن نتایج مشکوک انتخاباتی به دمکراسی نیم بند فرصت داد تا بلکه تا دور بعدی - همین انتخابات که دور دوم آن در 24 خرداد 93 انجام شد - به بازسازی بنیان های خود بپردازد و تمامی شواهد نشان می دهد، که موفق نشده است!
****
به نظر می رسد، وقت آن شده باشد که به تقلب های سازمان یافته در انتخابات در جای جای کرۀ زمین خاتمه داده شود. دستکاری و دخالت در موضوع انتخاباتِ مردمی، که از دستکاری در فرصت های کاندید شدن شروع می شود و به دستکاری در نتایج، که با دریدگی انجام می شود، ادامه می یابد!
برآنم که این موضوع به هیچ وجه موضوعی خُرد و ملی محسوب نمی شود. گلوگاههای 35 سال اخیر در تحولات تاریخی، از ایالات متحده تا افغانستان، را که کنار هم می گذاریم؛ به روشنی بیانگر این واقعیت است که اگر همین امروز بلندترین صداهای بین المللی علیه این روال بلند نشود، و دنیای متمدن و حتی سازمان ملل در موضوع "تقلب سازمان یافته در انتخابات" ورود نکند، سیکل معیوبِ توطئه و دستکاری در آرای مردم می تواند ادامه یابد! موضوعی که دمکراسی جوان در دهکدۀ جهانی را به شدت تحدید خواهد کرد.
****
بنظر من و با جمعبندی ساده ای که از تحریم های بین المللی علیه ناقضین حقوق بشر بدست آمده است - بخصوص تاثیرات آنی که از تهدید به تحریم های اقتصادی روسیه، در اکرایین، شاهد بودیم - «بایکوت» و تحریم های ملی و بین المللی ناقضین حقوق شهروندان، به عنوان یک راهکارِ عملی و به غایت مسالمت آمیز معرفی شده و دنیای متمدن با این ابزار و قاطعیت در تحریم های ملی و بین الملی قادر است، از این فاز "چالش های اساسی در رعایت حقوق شهروندیِ شهروندانِ جهان" استفاده نماید!

برای افغانستان و کمپینِ عبدالله عبدالله - جریانِ اصلاح طلبی و همگرایی - در ورود به این عرصه شکیبایی و پایداری آرزو می کنم و بطور جد، از نهادهای بین الملی دمکراتیک و جامعۀ مدنی در ایران، برای تحریم و بایکوتِ جریانی از سیاست ورزی در افغانستان که در مقابل تلاش های بین المللی برای روشن شدنِ ابعاد تقلب در انتخابات افغانستان مقاومت می کند و چوب لای چرخ روشنگری گذاشته است، انتظارِ همراهی و استواری دارم.
مردم افغانستان، بعد از این همه سال که از آنها به عنوان ابزار سیاستِ راست جهانی و نئوکانها استفاده شده است؛ حق دارند، فرصت انتخاب رئیس جمهور مورد نظر خودشان را داشته باشند!
دفاع از حقوق انتخاباتی مردم افعانستان، دفاع از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان جهان! و... دفاع از حقوق شهروندی من و شما هم هست!
  • سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
  • (نقل از صفحه فیس بوک احمد سخایی)

پی نویس؛
انتخابات سال 2000 در ایالات متحدۀ آمریکا: حدود ساعت 10 صبح بود که بخشی از رای دهندگان آمریکایی که در نظر داشتند تا در انتخابات سال 2000 به ال گور رای بدهند، در جلوی حوزه های رای گیری جمع شدند و اعلان می کردند که به دلیل طراحی برگهای 
رای گیری - عکس پیوست - به اشتباه به کاندید دیگری (پت بوخمن) رای داده اند. - حوزۀ رای گیری پالم بیچ – عکس ذیل


آنها به حساب اینکه اسم الگور که در سمت چپ و در ردیف دوم نوشته شده بود، دومین محل پانچ را علامت زده بودند.
در نتایج نهایی "پت بوخمن" که در نظر سنجی ها در پالم بیچ انتظار می رفت 0.5% آرای را داشته باشد، 5% رای آورد و تلاش های تیم "ال گور" نیز برای حذف این اشتباه بجایی نرسید!
****
این نمونه، به عنوان یکی از اولین مواردِ تقلب سازمان یافته، در هزاره سوم، در تاریخ ثبت است!

No comments:

Post a Comment