Tuesday, May 28, 2013

تدبیر و درایت در مهار بحران های "دست ساز!" هنرِ شبکه های اجتماعی سبز و نهادهای جامعۀ مدنی است؛ بی تابی رقیب را جدی نگیریم


در یادداشتِ «چرا در 80 روز آینده، 80 میلیون"شهروندِ" هم میهن، صبوری و مطالبۀ «حق انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» را اصل اولِ جامعۀ مدنی قرار خواهند داد؟» (اینجا) روندِ برگزاری انتخابات در خرداد 92 را در "پنج فاز" به شرح ذیل طبقه بندی کرده بودیم:
«تمرین دمکراسی و ایجاد شور و شوق در مشارکت در انتخابات خرداد 92 که می تواند حتی منجر به انصراف حاکمیت کودتا از برگزاری اصل انتخابات نیز بشود – که صد البته هزینه های آنرا نیز باید بپردازد- بر مطالبات فازبندی شدۀ ذیل پافشاری خواهد داشت:
1-         فاز اول، ایجاد امید در نامزدهای بالفوه برای حضور در انتخابات در روستاها، شهرها و انتخابات ریاست جمهوری در عرصۀ ملی؛
2-          فاز دوم، دفاع از حق انتخاب شدنِ داوطلبان نمایندگی، درچهارچوب همین قوانین موجود؛
3-          فاز سوم، ایجاد ائتلاف های انتخاباتی در تمامی سطوح؛
4-          فاز جهارم، ترویج استفاده از حق رای دادن، حتی برای انتخاب بین بد و بدتر؛
5-          فاز پنجم، استقرار سیستم نظارتی مردمی و رسمی  بر انتخابات و صیانت از آرای شهروندان؛
 و... روشن است که از ترتیب و توالی در این "روند"، صرف نظر نخواهد کرد.»

هم اکنون در "فاز سوم" از این طبقه بندی قرار داریم؛
-          و توجه به فازهایی که از آنها عبور کرده ایم، برانگیزانندۀ امید به آینده است؛
-          و صد البته، دقت در "محافظت" از فازهای باقی مانده را نیز طلب می کند.
روشن است که جامعۀ مدنی و جنبش سبز مردم ایران به آشکار می داند و به اطلاع رقبای اجتماعی خود نیز رسانده است، که با سیاست «خرمن سوخته» و محدود کردن و تخریبِ سرمایه های اجتماعی در فرآیند انتخابات موافق نیست. باید در این مسیر به روشنی در نظر داشت که ماموریت تاریخیِ "هاشمی، خاتمی" در عرصۀ انتخاباتِ پیش رو پایان یافته و انتظار اقدامات بیشتر از جانب آنها، با توجه به ترسِ رقیب، به صرفه و صلاحِ برگزاری انتخابات در آرامش مورد نیاز نخواهد بود.

و... امروز
فازهای باقی مانده از فرآیندِ انتخاباتِ پیش رو شاملِ، ائتلافات، انتخاب و صیانت از آرای ریخته شده به صندوق ها هستند و توصیه می شود، پروژکتورهای توجه و حساسیتِ جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی بر روی آنها تابانیده شوند!

صبوری و درایت نزد جامعۀ مدنی وقتی که حداکثر نیروهایش را برای بدست آوردنِ کف خواسته های "عمومی" متمرکز می کند، مهمترین اعجازِ "تاریخ" است؛ قدرِ آن را بدانیم!
8 خرداد 92

مطالعه و توجه به یادداشت ذیل، در همین موضوع، توصیه می شود؛

No comments:

Post a Comment