Friday, January 20, 2012

قدرت تخریب نقدینگیدی ماه 1390
یادداشت

-        آن کس که نداند و نداند که نداند...
سیاست های اقتصادی دولت به نحو آشکاری خلاف کلیه اصول شناخته شده اقتصادی بوده و به هیچ وجه مورد تائید هیچ کدام از نظریه های اقتصادی رایج و یا شناخته شده و غیر رایج در دنیا نیست ؟
سئوال این است که چرا؟
-        نقدینگی موجود در جامعه به حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دولت هیچ روشی برای اداره گردش آن در جامعه ندارد بلکه با سیاست های مدون بانکی و عملکرد های روشن اقتصادی سعی در تشدید افزایش ضرب آهنگ حضور این نقدینگی در سفته بازی و دلالی و در مدل جدید احتکار داشته و سعی می شود اثرات این میزان نقدینگی سرگشته را در فروپاشی جزء به جزء اقتصاد ملی تشدید نمایند، چرا؟
-        تقریبا هیچ کس در مخرب بودن پرداخت ماهیانه یارانه ها به حساب مردم در غیاب حمایت از تولید داخلی و سیاست واردات نا محدود کالاهای مصرفی شک ندارد آیا نمی توان این پرداخت را به مثابه استراتژی و تاکتیک یک جریان هدفمند برای استفاده از نیروی نیاز مردم، برای تخریب باقی مانده های سالم اقتصاد ملی ارزیابی کرد ؟ آیا تصور غلطی است اگر فکر کنیم این کار به منظور مشارکت دادن 70 میلیون ایرانی برای نابودی حداقل های باقی مانده از ساختار اقتصادی ملی است که در نهایت به شراکت در جرم واقع شده توسط مردم ختم خواهد شد؟
فکرش را بکنید که متهم فرضی برای تخریب اقتصاد ملی در جواب دادگاه خواهد گفت : من که هرچه پول دستم رسید تقسیم کردم بین مردم و به آنها گفتم آنرا پس اندازکنند ویا روی هم بگذارند و سرمایه گذاری کنند و یا ...  آیا اینگونه فرافکنی در دوره اخیر ادبیات سیاسی کشور برای شما آشنا نیست؟
-        بیاید با هم با عدد 350 هزار میلیارد تومان نقدینگی که بطور متوسط ماهیانه 8 هزار میلیارد دیگر هم به آن اضافه میشود آشنا شویم و قدرت تخریبی آن را با هم برآورد کنیم . برای مثال اگر هر ایرانی بطور متوسط بخواهد از نیروی تخریبی آن بر خوردار باشد و فرض کنیم با سهم خود نارنجک بخرد و از سر تفریح و یا لج و لجبازی آن را منفجر نماید و خسارت ناشی از این بازی احمقانه برای هر نارنجک، قطع شدن یک دست و یا یک پا باشد، چه تعداد دست و یا پا  برای قطع شدن لازم خواهدبود؟ هرچند نگارنده با قیمت نارنجک آشنائی ندارد ولی بیایید فرض کنیم هر یک عدد آن 50 هزار تومان باشد. آیا برای محاسبه حداقل خسارت قابل دسترس آمادگی دارید.
-        و350 هزار میلیارد تقسیم بر70 میلیون می شود هر نفر 5 میلیون تومان.
-        با 5 میلیون تومان از اسباب بازی مورد فرض می توان 100 عدد تهیه کرد
-        70میلیون نفر هریک با 100 عدد دست و یا پای قطع شده ، می شود 7 میلیارد دست و یا پای قطع شده داشت . 7 میلیارد برای شما عدد آشنائی نیست؟ تازه ما ماهیانه 8 هزار میلیارد جدیدی که به این مبلغ 350 هزار میلیارد تومان فعلی اضافه میشود را در محاسبه منظور نکردیم.
-        قدرت تخریبی نادانی از این دست معادل چند بمب اتمی است؟ و با این نیرو چند بار می توان حداقل ایران را با خاک یکسان کرد؟شما به ما بگوئید.

No comments:

Post a Comment